Regulamin wyborów Puppy Poland 2023

 

1.   Organizacja wyborów Puppy Poland

 • Impreza odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2023 roku, w Klubie Nowe Lokum, przy ulicy Fredry 7 w Poznaniu,
 • Do rywalizacji przystąpić mogą osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Organizatorem wyborów jest Stowarzyszenie Puppy Poland lub osoby/podmioty prawne upoważnione przez Stowarzyszenie.
 • Organizator imprezy odpowiada za przeprowadzenie wyborów, głosowanie oraz obejmuje opieką/nadzorem posiadacza tytułu Puppy Poland w czasie trwania jego kadencji.
 • Właściciel klubu, w którym odbędą się wybory, jest odpowiedzialny za udostępnienie i przygotowanie klubu oraz pozostałe kwestie związane z przyjęciem gości imprezy.

2.   Rejestracja kandydatów do wyborów Puppy Poland

 • Do rywalizacji o tytuł może przystąpić:
  • każda osoba, bez względu na płeć i orientację seksualną, pod warunkiem, że w dniu wysyłania zgłoszenia jest osobą pełnoletnią,
  • mówi po polsku oraz posiada polskie obywatelstwo,
  • stale zamieszkuje na terenie Polski,
  • posiada atrybuty Puppy (np. maska oraz pozostałe),
  • nie jest aktualnie urzędującym Misterem / Miss innego tytułu fetyszowego.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

3.   Zgłoszenia kandydatów do tytułu Puppy Poland

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 marca 2023.
 • E-mail zgłoszeniowy powinien zawierać:
  • imię Puppy,
  • imię kandydata, jego wiek oraz miasto zamieszkania,
  • zdjęcie w stroju Puppy (mile widziana dobra jakość fotografii),
  • krótki opis / autoprezentację kandydata oraz powód, dla którego przystępuje do konkursu,
  • kontakt do kandydata – jego adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie dane profilu na FB.

4.   Przebieg konkursu oraz ocena kandydatów

 • Podczas wyborów rozegrane zostaną 4 konkurencje, podczas których kandydaci zademonstrują swoje umiejętności oraz osobowość Puppy.
 • Zachowanie oraz komunikatywność kandydatów poza występami w ramach konkurencji również będą miały wpływ na końcową ocenę kandydatów.
 • Zaplanowane są następujące konkurencje:
  • prezentacja kandydatów na scenie przed publicznością (długość występu ok. 2-3 minuty),
  • autoprezentacja oraz pytania od jury; autoprezentacja trwać będzie ok. 8-10 minut. Pytania będą mogły być zadawane w języku angielskim, podczas zadawania pytań będzie możliwość skorzystania z tłumacza,
  • pieskowy „Mam Talent”, podczas którego kandydaci zaprezentują swoje talenty (wybrane przez uczestników indywidualnie - np. taniec, śpiew i inne). Kandydaci zobowiązani są do wcześniejszego dostarczenia organizatorom materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ich występów – np. plików muzycznych, rekwizytów i innych,
  • wspólny występ wszystkich kandydatów, podczas którego będą starali się integrować publiczność oraz zachęcać uczestników eventu do zabawy na scenie.
 • Ocena kandydatów składać się będzie w 50% z opinii jury oraz w 50% z głosów publiczności/uczestników eventu.
 • Głosowanie odbędzie się wyłącznie podczas imprezy, bez możliwości oddania głosu online.
 • Jury nie będzie oceniać jedynie głównych konkurencji oraz walorów estetycznych kandydatów. Na ocenę końcową będą miały wpływ również aspekty nie związane bezpośrednio z wyglądem, czy też sprawnością fizyczną. Kandydaci otrzymają punkty w następujących obszarach/kategoriach:
  • zdrowa rywalizacja oraz przestrzeganie zasad fair play,
  • umiejętność autoprezentacji,
  • zaangażowanie w Puppy Play,
  • outfit Puppy / prezencja,
  • punktowane również będą odpowiedzi na zadane pytania, oraz zaangażowanie w konkurencje główne podczas eventu,
  • dodatkowa punktacja będzie przyznana za znajomość języka angielskiego.
 • Każdy z uczestników eventu głosować będzie poprzez postawienie znaku X na karcie głosowania przy zdjęciu wybranego przez siebie kandydata.
 • W glosowaniu będą mogli brać udział wszyscy uczestnicy imprezy z wyjątkiem jury, w tym organizatorzy oraz pracownicy klubu.
 • Głosy następnie zostaną przeliczone i zamienione na wynik procentowy.
 • Zwycięzcą zostanie kandydat, który zdobędzie największy procent głosów. W przypadku remisu, jury zdecyduje o wygranej poprzez dodatkowe głosowanie lub konkurencję/pytania, które rozstrzygną o zwycięstwie.
 • Następny kandydat, który otrzyma największą procentowo liczbę głosów, zdobędzie tytuł Vice Puppy Poland.
 • Aby wybory były ważne, w konkursie startować musi minimum 3 kandydatów. Maksymalna liczba kandydatów do wyborów Puppy Poland to 5 osób. W przypadku większej liczby kandydatów, o kwalifikacji kandydata do udziału w imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

5.   Obowiązki kandydatów biorących udział w konkursie

 • Kandydaci zobowiązują się do aktywnej współpracy z organizatorami w zakresie przygotowania do zawodów i uczestnictwa w nich. Przede wszystkim, zobowiązują się dostarczyć z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych podczas występów konkurencji.
 • Kandydaci w dniu zawodów pojawią się w klubie z wyprzedzeniem (określonym przez organizatora), aby pomóc w przygotowaniach zawodów oraz w celu odbycia próby scenicznej i zapoznania się z miejscem wyborów.
 • Wszyscy kandydaci wyrażają zgodę na robienie zdjęć i filmowanie podczas zawodów oraz publikację wykonanych materiałów. Kandydat może doprecyzować, czy ta zgoda dotyczy tylko zdjęć z maską psa, czy również bez maski.
 • Kandydaci zobowiązują się przestrzegać zasad fair play.
 • W przypadku naruszenia regulaminu konkursu lub niedopełnienia obowiązków ciążących na kandydacie, uczestnik konkursu może zostać zdyskwalifikowany.

6.   Obowiązki zdobywcy tytułu Puppy Poland

 • Posiadacz tytułu Puppy Poland sprawuje swoją funkcję do czasu wyboru następcy. Jeśli kolejny konkurs nie zostanie organizowany, to posiadacz tytułu sprawuje funkcję przez okres 12 miesięcy od ogłoszenia wyniku wyborów.
 • Posiadacz tytułu jest zobowiązany do dbania o symbole tytułu - otrzymaną szarfę (lub inne insygnia) oraz prezentowania się z nimi na imprezach Puppy oraz podczas innych eventów fetyszowych.
 • Posiadacz tytułu zobowiązuje się do reprezentowania społeczności Puppy podczas:
  • wyborów Mr. Bear Poland,
  • wyborów Mr. Leatherman Poland,
  • co najmniej jednej imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Puppy Poland na terenie kraju,
  • co najmniej jednej imprezy LGBT+ organizowanej poza granicami Polski.
 • Posiadacz tytułu zobowiązuje się do reprezentowania, w miarę możliwości, społeczności Puppy podczas:
 • pozostałych fetyszowych imprez odbywających się na terenie Polski,
 • pozostałych imprez społeczności LGBT+ (np. Parada Równości).
  • Posiadacz tytułu zobowiązuje się z wyprzedzeniem poinformować organizatorów o planowanym udziale w wyżej wymienionych imprezach, jak również o otrzymywanych oficjalnych zaproszeniach na wszystkie imprezy LGBT+.
  • W przypadku udzielania wypowiedzi dla mediów jako przedstawiciel środowiska Puppy, posiadacz tytułu Puppy Poland zobowiązany jest poinformować o tym Stowarzyszenie Puppy Poland.
  • W przypadku, gdy posiadacz tytułu Puppy Poland nie będzie mógł wziąć udziału w którejś z wymienionych imprez, zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym Stowarzyszenie Puppy Poland.
  • W przypadku braku możliwości udziału posiadacza tytułu w danym wydarzeniu, jako reprezentant społeczności Puppy może zostać wydelegowany posiadacz tytułu Vice Puppy Poland.
  • W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszego regulaminu oraz uchylania się od realizacji obowiązków z niego wynikających (z wyłączeniem przyczyn ekonomicznych), tytuł Puppy Poland, jak też związane z tymi tytułami insygnia mogą zostać odebrane. W takim przypadku obowiązki wynikające z tytułu Puppy Poland przechodzą na następnego w kolejności kandydata, tj. Vice Puppy Poland.

7.   Postanowienie końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu konkursu w zakresie przebiegu konkursu.
 • Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić wszystkich kandydatów do tytułu o wprowadzonych zmianach w regulaminie, a także opublikuje je na stronie Stowarzyszenia Puppy Poland.
 • Kandydaci akceptują możliwość wprowadzenia powyższych zmian i zobowiązują się kontynuować udział w konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 • Odwołanie konkursu nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora przez uczestników, w tym żądania refundacji poniesionych kosztów, itp.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub obrażenia ciała doznane przez uczestników, które zostały spowodowane przez uczestników, wskutek ich ryzykownych działań (np. występów), także tych spowodowanych pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
 • Wszelkie spory lub niejasności wykraczające poza zakres niniejszego regulaminu konkursu rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

Oficjalna wersja Regulaminu
Wyborów Puppy Poland

Poznań 05.11.2022

Stowarzyszenie Puppy Poland