Regulamin

 output-onlinepngtools.png output-onlinepngtools.png output-onlinepngtools.png output-onlinepngtools.png
 
 
  
 Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Puppy Poland

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Puppy Poland, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem

​2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.​

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

​4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, oraz

niniejszego regulaminu.

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

6. Cele Stowarzyszenia to:  

- edukacja społeczna, w szczególności na rzecz mniejszości seksualnych, oraz grup fetyszowych

- promocja zdrowia, zarówno fizycznego, psychicznego jak i społecznego

- integracja środowiska LGBT+, w szczególności Puppies

- działania na rzec praw człowieka, w szczególności na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację czy ekspresję seksualną.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- organizacja spotkań, imprez o charakterze lokalnym i ogólnopolskim służących integracji środowiska Puppies

- działalność oświatową i uświadamiająca, publikacja materiałów edukacyjnych

- udział w przedsięwzięciach w ramach profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem

polskim lub cudzoziemcem.

​9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

​10. Członek ma prawo:

10.1. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji Stowarzyszenia

10.2. wybierania i bycia wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia10.

10.3. brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie

10.4. zrzeczenia się członkostwa

11. Członek obowiązany jest do:

11.1. przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia

11.2. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia

11.3. reprezentowania Stowarzyszenia w wydarzeniach fetyszowych

11.4. regularnego opłacania składek członkowskich

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

12.1. zrzeczenia się członkostwa

12.2. naruszenia obowiązków członkowskich, na podstawie uchwały Zebrania Członków

12.3. rozwiązania Stowarzyszenia

​13. Wysokość miesięcznych składek Członkowie Stowarzyszenia deklarują sami, muszą wynosić co najmniej 10 zł.

​14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

​15. Władzami Stowarzyszenia są:

15.1. Zebranie Członków,

15.2. Zarząd Stowarzyszenia

​16. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

​17. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

​18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania

chyba, że regulamin stanowi inaczej.​

19. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

​20. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję.

20.1 W skład nowo wybranego zarządu będzie delegowany jeden przedstawiciel z członków założycieli.

20.2 W decyzjach podejmowanych przez nowo wybrany zarząd, głos członka założyciela , będzie głosem liczonym podwójnie (x2).

​21. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

21.1. reprezentowanie Stowarzyszenia

21.2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

21.3. zwoływanie Zebrania Członków

21.4. realizowania celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zebrania Członków

21.5. sporządzania sprawozdań merytorycznych oraz finansowych do zatwierdzenia przez Zebranie Członków.

​22. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos

przewodniczącego Zarządu. ​

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

23.1. składek członkowskich

32.2. dotacji

23.3. darowizn2

23.4. zbiórek publicznych

23.5. spadków, zapisów,

23.6. dochodów z majątku stowarzyszenia

​24. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz niniejszego regulaminu.

​25. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymaga się podpisów dwóch członków Zarządu działających łącznie.

​26. Poniższe czynności przekraczają zakres Zarządu i wymagają uprzedniej zgody Zebrania Członków:

▪ nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

▪ ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

▪ zawarcie umowy kredytu albo pożyczki

▪ przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy

▪ zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

​27. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3

członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

​28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.